Voucher 30-49 ετών

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

Αντικείμενο της Δράσης: η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών σε επιλεγμένους κλάδους αιχμής (τομείς τεχνικών επαγγελμάτων) με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher):

Οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν και πιστοποιηθούν στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

 • μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών,
 • ευεξίας- αισθητικής-καλλωπισμού και άλλων συναφών επαγγελμάτων,
 • υγείας – πρόνοιας,
 • τουρισμού και επισιτισμού.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δράση παρεμβάσεων:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης διακοσίων (200) ωρών σε ειδικότητες των ως άνω κλάδων αιχμής.
 • Πρακτική άσκησηon the job training – σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα με συναφές αντικείμενο δραστηριότητας, συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών.
 • Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες).
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες/αντικείμενα κατάρτισης ανά κλάδο αιχμής:

 1. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ: α) Τεχνικός-συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου, β) Εργασίες Μόνωσης, γ) Οικοδομικές Εργασίες-Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου
 2. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΕΞΙΑΣ/ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ: α) Στέλεχος social media marketing/advertising στο χώρο του πολιτισμού, β) Εξυπηρέτηση πελατών, γ) Οργάνωση και Λειτουργία μικρών επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, ευεξίας και αθλητισμού
 3. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ: α) Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας), β) Επαγγελματίας Καθαριστής, γ) Λινοθηκάριος, δ) Οροφοκόμος
 4. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ/ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ: α) Σερβιτόρος, β) Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου, γ) Υπάλληλος τουριστικού γραφείου, δ) Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας

Η υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της δια ζώσης κατάρτισης στην αίθουσα διδασκαλίας κάνοντας ευρεία χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών. Η θεωρητική κατάρτιση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί εναλλακτικά και εξ αποστάσεως, λόγω των εν εξελίξει ειδικών περιστάσεων εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, οι οποίες απαιτούν κοινωνική αποστασιοποίηση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ* (ομάδα στόχος): ΑΝΕΡΓΟΙ, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης.
 2. Έχουν γεννηθεί από 6.1971 μέχρι και 30.09.1990*.
 • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με δικαίωμα επιλογής και παρακολούθησης συγκεκριμένων ειδικοτήτων
 1. Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για όλες τις ειδικότητες που περιγράφονται

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το απολυτήριο υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.

* Κατά την έναρξη της παρέμβασης, δηλ. κατά την Α΄συνεδρία συμβουλευτικής, ο ωφελούμενος θα πρέπει να είναι πάνω από 30 ετών και κάτω των 50 ετών.

*Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4144/18.04.2013 (ΦΕΚ 88) άρθρο 30, παρ.1, οι «κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ».

Κάθε ενδιαφερόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Διοικητική Περιφέρεια στα όρια της

 Διοικητικής Περιφέρειας του τόπου διαμονής του.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα 2.520€ ως ακολούθως:

 • 520€ επίδομα πρακτικής άσκησης διάρκειας 380 ωρών (380 ώρες * 4,00ευρώ/ώρα)
 • 000€ επίδομα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών (200 ώρες * 5,00 ευρώ/ώρα)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Μοριοδότηση)

 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (Μέγιστος βαθμός: 50 μόρια)- 1 μόριο ανά πλήρη μήνα
 2. *Δηλωθέν Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019) – (Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)
 3. Επαγγελματική Εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. 10 μόρια

*Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως εξαρτώμενα μέλη) δηλώνουν το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα.

H μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 90 μόρια.

ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Επιλογή μεταξύ 14 αντικειμένων κατάρτισης με βάση το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προφίλ, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά των ωφελούμενων.
 • Εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 520€.
 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
 • Ενδυνάμωση του επαγγελματικού προφίλ μέσω της εμβάθυνσης ή απόκτησης νέων και σύγχρονων επαγγελματικών/πρακτικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αφορούν επαγγέλματα/ειδικότητες σε δυναμική πορεία και ευθεία διασύνδεση με το μετασχηματισμό του παραγωγικού υποδείγματος.
 • Πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ως εργαλείο ενδυνάμωσης της θέσης, και κατ’ επέκταση της πρόσβασής στην αγορά εργασίας.
 • Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων παρέχοντας ένα «συγκριτικό πλεονέκτημα» στην αγορά εργασίας.
 • Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών μέσω ειδικοτήτων/δεξιοτήτων αυξημένης ζήτησης.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένα Στελέχη Συμβουλευτικής /Συμβούλους.
 • Αξιοποίηση ποικιλίας εκπαιδευτικών μέσων με σκοπό τη μεγιστοποίηση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος (βιωματική μάθηση).
 • Σύνδεση του αντικειμένου κατάρτισης με τις πραγματικές και σύγχρονες επαγγελματικές ανάγκες και με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες των καταρτιζόμενων.
 • Προετοιμασία των ανέργων για την μετάβασή τους στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης πρακτικής άσκησης αλλά και ευρύτερα στην αγορά εργασίας και της ένταξης / επανένταξής τους σε αυτήν.
 • Πρακτική άσκηση με τις μεγαλύτερες και αναπτυσσόμενες εταιρίες σε κλάδους αιχμής (τομείς τεχνικών επαγγελμάτων).
 • Καθοδήγηση και στήριξη στην επιλογή επαγγέλματος ή επίλυσης προβλημάτων που συνδέονται με το επάγγελμα.
 • Καλλιέργεια δεξιοτήτων διά βίου μάθησης.
 • Μετατροπή πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπου είναι δυνατό.

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή είτε καλώντας μας στο τηλέφωνο 27310.81111 ,
είτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας

   

  Μενού